IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Arduino Uno Proto Shield

30.000 
Điểm tích lũy: 30 điểm
UNOSHIELD-D2 [20]
Hết hàng

Arduino Uno Proto Shield là mạch testboard để thực hiện nhanh một dự án với Arduino mà không cần phải làm mạch in. Mạch tương thích với các module : UNO, MEGA, LEONARDO, NG, DIECIMILA, DUEMILANOVE, YUN.

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
  • Shield

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại