IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Line 8 LED RGB WS2812 5050

35.000 
Điểm tích lũy: 35 điểm
line-8-led-rgb-C83 [238]
Hết hàng

Line 8 LED RGB WS2812 5050

Line 8 LED RGB WS2812B được thiết kế với 8 NeoPixels LED và LED driver là chip WS2812B được tích hợp bên trong chip cũng với một mã số riêng biệt cho từng chip led. LED RGB WS2812 có thể giao tiếp với Arduino hoặc một số microcontroller khác để điều khiển qua giao tiếp Single-wire. Với khả năng hiển thị 16 triệu màu với 256 mức độ sáng khác nhau, board phù hợp với rất nhiều ứng dụng trang trí, hiển thị.

Thông số kỹ thuật

 • Chipset: WS2812
 • Điện áp: 3.3V hoặc 5V
 • Số lượng đèn LED: 8

Sử dụng cơ bản

 • Cài đặt thư viện

  • Thư viện Adafruit NeoPixel

  • Sau khi tải thư viện về, bạn mở cửa sổ Arduino, chọn Sketch --> Import Library… --> Add Library… sau đó chọn file .zip mà bạn vừa tải về để có thể sử dụng thư viện.

 • Kết nối dây

Line led IoT WiFi Uno
DI GPIO15
5V 5V
GND GND
 • Code mẫu

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 15 // Chan DI cua mach
#define NUM_LED 8 //Tong so Led tren mach
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LED, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {
 strip.begin();
 strip.setBrightness(30);
 strip.show();
}

void loop() {
 rainbowCycle(10);

}

void rainbowCycle(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;

 for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
  for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
 WheelPos = 255 - WheelPos;
 if(WheelPos < 85) {
  return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
 }
 if(WheelPos < 170) {
  WheelPos -= 85;
  return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
 }
 WheelPos -= 170;
 return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}


LED_RGB_WS2812_5050.ino

 • Demo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

CODE MÂŨ (LED_RGB_WS2812_5050__3_.ino, 1 Kb) [Tải về]

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại