IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Antenna SIM800L GPRS GSM

30.000 
Điểm tích lũy: 30 điểm
antenna-sim800l-C34 [148]
Hết hàng

Antenna SIM800L GPRS GSM sử dụng cho Module SIM800L

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: