IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

OLED shield IIC/I2C 0.66 inch

155.000 
Điểm tích lũy: 155 điểm
oled-shield-0.66inch-C62 [274]
Còn hàng
+

OLED shield IIC/I2C 0.66 inch

OLED shield I2C 0.66 inch tương thích với board WeMos D1 Mini ESP8266 với khả năng hiển thị sáng và rõ nét, đây sẽ là một lựa chọn tốt để hiển thị dữ liệu khi bạn muốn tìm hiểu và phát triển các ứng dụng dựa trên board WeMos D1 Mini.

Thông số kĩ thuật

 • Tương thích với board WeMos D1 Mini ESP8266
 • Kích thước màn hình: 0.66 inches (64x48 pixels)
 • Điện áp hoạt động: 3.3V
 • Driver IC: SSD1306
 • Sử dụng giao tiếp I2C ( địa chỉ 0x3C hoặc 0x3D)

wemos-oled-display-shield-for-d1-mini-2

Sử dụng cơ bản

 • Kết nối

  Kết nối với board WeMos D1 Mini ESP8266, như hình sau:

  Kết nối

 • Thư viện

 • Code

  #include <SPI.h>
  #include <Wire.h>
  #include <Adafruit_GFX.h>
  #include <Adafruit_SSD1306.h>
   
  // SCL GPIO5
  // SDA GPIO4
  #define OLED_RESET 0 // GPIO0
  Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
   
  #define NUMFLAKES 10
  #define XPOS 0
  #define YPOS 1
  #define DELTAY 2
   
   
  #define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
  #define LOGO16_GLCD_WIDTH 16
   
   
  void setup()  {
   Serial.begin(9600);
   
   // by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 64x48)
   // init done
   
   display.display();
   delay(2000);
   
   // Clear the buffer.
   display.clearDisplay();
   
   // text display tests
   display.setTextSize(1);
   display.setTextColor(WHITE);
   display.setCursor(0,0);
   display.println("Hello, world!");
   display.display();
   delay(2000);
   display.clearDisplay();
   
  }
   
   
  void loop() {
   
  }
  
  oled-shield-066inch.ino

Tài liệu tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại