IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

SMD 5050 LED RGB WS2812B dây 30 led (không có bọc cách điện)

85.000 
Điểm tích lũy: 85 điểm
day-30-led-rgb-không-boc-A51 [646]
Hết hàng

SMD 5050 LED RGB WS2812B dây 30 led sử dụng chip WS2812B nên có thể lập trình để điều khiển màu sắc độ sáng. Dễ dàng điều khiển, tương thích với Arduino. Với lớp phủ Silicon bên ngoài có thể chống nước hoàn toàn, đảm bảo an toàn khi sử dụng trong môi trường ẩm ướt.

Thông số kỹ thuật

 • IC điều khiển: WS2812B
 • Điện áp sử dụng: 5V-12V
 • Công suất: 9W/m
 • Màu hiển thị: Full color
 • Độ dài: 30 led/m
 • Có khả năng chống nước

Sử dụng cơ bản

 • Cài đặt thư viện
  • Thư viện Adafruit NeoPixel
  • Sau khi tải thư viện về, bạn mở cửa sổ Arduino, chọn Sketch --> Import Library… --> Add Library… sau đó chọn file .zip mà bạn vừa tải về để có thể sử dụng thư viện.
 • Kết nối dây
  Dây 30 ledIoT WiFi Uno
  DIGPIO15
  5V5V
  GNDGND
 • Code mẫu
  <code class="hljs cpp" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: monospace, serif; font-size: 1em; display: block; overflow-x: auto; padding: 0.5em; background: rgb(240, 240, 240); color: rgb(68, 68, 68);"><span class="hljs-meta">#<span class="hljs-meta-keyword">include</span> <span class="hljs-meta-string"><Adafruit_NeoPixel.h></span></span>
  <span class="hljs-meta">#<span class="hljs-meta-keyword">define</span> PIN 15 <span class="hljs-comment">// Chan DI cua mach</span></span>
  <span class="hljs-meta">#<span class="hljs-meta-keyword">define</span> NUM_LED 30 <span class="hljs-comment">//Tong so Led tren mach</span></span>
  Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LED, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  
  <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">void</span> <span class="hljs-title">setup</span><span class="hljs-params">()</span> </span>{
   strip.begin();
   strip.setBrightness(<span class="hljs-number">30</span>);
   strip.show();
  }
  
  <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">void</span> <span class="hljs-title">loop</span><span class="hljs-params">()</span> </span>{
   rainbowCycle(<span class="hljs-number">10</span>);
  
  }
  
  <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">void</span> <span class="hljs-title">rainbowCycle</span><span class="hljs-params">(<span class="hljs-keyword">uint8_t</span> wait)</span> </span>{
   <span class="hljs-keyword">uint16_t</span> i, j;
  
   <span class="hljs-keyword">for</span>(j=<span class="hljs-number">0</span>; j<<span class="hljs-number">256</span>*<span class="hljs-number">5</span>; j++) { <span class="hljs-comment">// 5 cycles of all colors on wheel</span>
    <span class="hljs-keyword">for</span>(i=<span class="hljs-number">0</span>; i< strip.numPixels(); i++) {
     strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * <span class="hljs-number">256</span> / strip.numPixels()) + j) & <span class="hljs-number">255</span>));
    }
    strip.show();
    delay(wait);
   }
  }
  
  <span class="hljs-keyword">uint32_t</span> Wheel(byte WheelPos) {
   WheelPos = <span class="hljs-number">255</span> - WheelPos;
   <span class="hljs-keyword">if</span>(WheelPos < <span class="hljs-number">85</span>) {
    <span class="hljs-keyword">return</span> strip.Color(<span class="hljs-number">255</span> - WheelPos * <span class="hljs-number">3</span>, <span class="hljs-number">0</span>, WheelPos * <span class="hljs-number">3</span>);
   }
   <span class="hljs-keyword">if</span>(WheelPos < <span class="hljs-number">170</span>) {
    WheelPos -= <span class="hljs-number">85</span>;
    <span class="hljs-keyword">return</span> strip.Color(<span class="hljs-number">0</span>, WheelPos * <span class="hljs-number">3</span>, <span class="hljs-number">255</span> - WheelPos * <span class="hljs-number">3</span>);
   }
   WheelPos -= <span class="hljs-number">170</span>;
   <span class="hljs-keyword">return</span> strip.Color(WheelPos * <span class="hljs-number">3</span>, <span class="hljs-number">255</span> - WheelPos * <span class="hljs-number">3</span>, <span class="hljs-number">0</span>);
  }
  
  
  </code>
  LED_RGB_WS2812_5050.ino
 • Demo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại