IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 546

NANO32 - ESP32 - WIFI - BLE
NANO32 [1]
690.000  485.000 
150.000 
Hết hàng
150.000  120.000 
+
70.000 
+
80.000 
Hết hàng
Module Wifi ESP8266 ESP-12E
ESP12E [7]
90.000 
+
115.000  95.000 
+
115.000 
+
Witty ESP-12F - Wifi ESP8266 - IoT
WITTYESP12F [10]
150.000  120.000 
+
Module LoRa CW1278SL TRX - IoT
CW1278SL [11]
320.000  265.000 
+
140.000  125.000 
+
110.000  95.000 
Hết hàng
Module SIM800L GPRS GSM
SIM800L [14]
180.000  147.000 
+
590.000  500.000 
+
Arduino UNO R3
UNOR3 [19]
140.000 
Hết hàng
Arduino Uno Proto Shield
UNOSHIELD [20]
65.000 
+
Arduino Nano 3.0
NANO30 [21]
75.000 
+
Arduino Pro Micro - 5V/16MHz
ARDUINO-PRO-MICRO [22]
160.000  120.000 
+
LilyPad Arduino 328
LILYPAD [23]
105.000  95.000 
+
Arduino Mega 2560 R3
Mega2560R3 [24]
250.000  242.000 
Hết hàng