IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 544

NANO32 - ESP32 - WIFI - BLE
NANO32-B62 [1]
690.000  485.000 
150.000  120.000 
+
Module Wifi ESP8266 ESP-01
ESP01-B52 [4]
70.000 
+
Module Wifi ESP8266 ESP-07
ESP07-B52 [5]
80.000 
Hết hàng
Module Wifi ESP8266 ESP-12E
ESP12E-B52 [7]
90.000 
+
115.000  95.000 
+
NODEMCU v1.0 Lua - ESP8266 ESP12E
NODEMCU-B51 [9]
115.000 
+
Witty ESP-12F - Wifi ESP8266 - IoT
WITTYESP12F-B51 [10]
150.000  120.000 
+
Module LoRa CW1278SL TRX - IoT
CW1278SL-C54 [11]
320.000  265.000 
+
140.000  125.000 
+
Module Wireless SI4432 1000meters
SI4432-C45 [13]
110.000  95.000 
Hết hàng
Module SIM800L GPRS GSM
SIM800L-C31 [14]
180.000  147.000 
Hết hàng
Noduino Quantum - ESP32 - WIFI - BLE - IoT
QUANTUMESP32-B74 [18]
590.000  500.000 
+
Arduino UNO R3
UNOR3-B74 [19]
140.000 
Hết hàng
Arduino Uno Proto Shield
UNOSHIELD-D2 [20]
65.000 
+
Arduino Nano 3.0
NANO30-D3 [21]
75.000 
+
Arduino Pro Micro - 5V/16MHz
ARDUINO-PRO-MICRO-D3 [22]
160.000  120.000 
Hết hàng
LilyPad Arduino 328
LILYPAD-D3 [23]
105.000  95.000 
Hết hàng
Arduino Mega 2560 R3
Mega2560R3-D3 [24]
250.000  242.000 
Hết hàng
Arduino MEGA Protoshield V3
MEGAShield-D1 [25]
65.000 
+