IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Wi-Fi

495.000 
+
270.000 
+
ESP32-DevKitC- 32D
esp32-devkit-32d [645]
345.000 
Hết hàng
ESP-Prog
esp-frog [644]
395.000 
+
ESP8266-DevKitC WROOM 02D
esp8266-devkit [643]
295.000 
+
Module WiFi ESP-WROOM-02
esp8266-wroom-02 [634]
90.000 
+
ESP32-PICO-KIT
ESP32-PICO-KIT [633]
265.000 
+
Board ESP32 IntoRobot-Fig
esp32-lora-intorobot [622]
385.000 
+
Module ESP32 OLED V2.0
esp32-oled [615]
395.000 
+
390.000 
+
Đế ra chân cho ESP32
de-ra-chan-esp32 [613]
20.000 
+
Module ESP32 camera
esp32-camera [608]
285.000 
+
Lichee Nano
module-lichee-nano [597]
210.000 
+
M5Stack Fire Kit (New PSRAM version)
m5stack-fire-kit [575]
1.499.000 
+
Module ESP32-SOLO
esp32-solo [560]
155.000 
+
ESP-WROOM-02D
esp-wroom-02d [559]
90.000 
+
ESP32-LyraT
esp32-lyrat [558]
590.000  499.000 
+
ESP32-WROOM-32D
esp32-wroom-32d [557]
160.000 
+
ESP32-WROOM-32U
esp32-wroom-32u [556]
160.000 
+
Module E34 2GH20D 2.4G
module-E34-2GH20D-2.4g [505]
175.000 
+