IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Bluetooth - BLE

Module Bluetooth HC-06
module-bluetooth-hc-06-C136 [499]
95.000 
+
Module Bluetooth nRF51822 Beacon
ble-nrf514822-ibeacon [417]
180.000 
Hết hàng
Module Bluetooth E732-2G4M04S
module-bluetooth-nrf52832 [402]
190.000 
+
Board ESP32 - WiFi Lora 32
WiFi-Lora-32-B61 [396]
590.000 
Hết hàng
Module VNG BLE nRF51822
module-ble-vng [375]
240.000 
Hết hàng
Raspberry Pi Zero W
raspi-zero-w [338]
650.000 
+
Nodemcu ESP32 Wifi BLE
nodemcu-esp32-B61 [263]
195.000 
+
Module Bluetooth BT16 4.2
bt16-4-2-bluetooth-ble [262]
150.000 
Hết hàng
ESP32-WROOM-32
WROOM32-B62 [162]
145.000 
+
ESP32 IoT Uno
ESP32UNO [140]
490.000 
Board VBLUno51
VBLUNO [95]
490.000 
Hết hàng
Module BLE NRF51422 - MDBT40ANT
NRF51422BLE [64]
355.000  295.000 
+
3.800.000 
Hết hàng
Noduino Quantum - ESP32 - WIFI - BLE - IoT
QUANTUMESP32-B74 [18]
590.000  500.000 
+
NANO32 - ESP32 - WIFI - BLE
NANO32-B62 [1]
690.000  485.000