IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biến số nhiệt độ, độ ẩm DHT11

35.000 
Điểm tích lũy: 35 điểm
SENSOR-DHT11-C143 [51]
Hết hàng

Cảm biến số nhiệt độ, độ ẩm DHT11

DHT11 Là cảm biến rất thông dụng hiện nay vì chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu thông qua giao tiếp 1-wire (giao tiếp digital 1-wire truyền dữ liệu duy nhất). Cảm biến được tích hợp bộ tiền xử lý tín hiệu giúp dữ liệu nhận về được chính xác mà không cần phải qua bất kỳ tính toán nào.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp hoạt động: 3V - 5V (DC)
 • Dãi độ ẩm hoạt động: 20% - 90% RH, sai số ±5%RH
 • Dãi nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 50°C, sai số ±2°C
 • Khoảng cách truyển tối đa: 20m

Sử dụng cơ bản

Kết nối

ESP8266 Sensor
5V Vcc
GND GND
GPIO04 OUT

Source code test

#include <DHT.h>
//DHT config
#define DHTPIN 16   // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
}
void loop() {
  float temp = dht.readTemperature();
  float humi = dht.readHumidity();
  if (isnan(temp) || isnan(humi)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  } else {
    Serial.printf("Nhiet do %s - Do am %s\r\n", String(temp, 1).c_str(), 
           String(humi, 1).c_str());
  }
  delay(500);
}

#include <DHT.h>
//DHT config
#define DHTPIN 4   // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    dht.begin();
}

void loop() {
    float temp = dht.readTemperature();
    float humi = dht.readHumidity();
    if (isnan(temp) || isnan(humi)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return;
    }else{
        Serial.printf("Nhiet do %s - Do am %s\r\n", String(temp, 1).c_str(), String(humi, 1).c_str());
    }
    delay(500);
}


Code test

 • Đối với thư viện DHT trong code có thể sử dụng để test DHT-11 DHT-21 hoặc DHT-22 bằng cách thay đổi #define DHT-TYPE <DHT đang sử dụng>

Tài liệu tham khảo

Sensor & Interface

Cảm biến:
 • Nhiệt độ

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Cắm trên Breadboard
 • Module

CODE MẪU VỚI ARDUINO (DHT_sensor.ino, 1 Kb) [Tải về]