IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biến số nhiệt độ, độ ẩm DHT22

90.000 
Điểm tích lũy: 90 điểm
SENSOR-DHT22-C142 [52]
Còn hàng
+

Cảm biến số nhiệt độ, độ ẩm DHT22

Cảm biến số nhiệt độ và độ ẩm DHT22 với độ ổn định cao, có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài, đồng thời dãi nhiệt độ, độ ẩm có thể đo được rộng hơn so với DHT11.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp hoạt động: 5VDC
 • Dãi độ ẩm hoạt động: 0% - 100% RH, sai số ±2%RH
 • Dãi nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ 80°C, sai số ±0.5°C
 • Không cần thêm linh kiện ngoài
 • Hoạt động với độ ổn định lâu dài

Sử dụng cơ bản

 • Kết nối

  ESP8266 Sensor
  5V Vcc
  GND GND
  GPIO16 OUT
 • Code

  #include <DHT.h>
  //DHT config
  #define DHTPIN 16   // what digital pin we're connected to
  #define DHTTYPE DHT11  // DHT 11
  //#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302), AM2321
  //#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21 (AM2301)
  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  
  void setup() {
      Serial.begin(115200);
      dht.begin();
  }
  
  void loop() {
      float temp = dht.readTemperature();
      float humi = dht.readHumidity();
      if (isnan(temp) || isnan(humi)) {
          Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
          return;
      }else{
          Serial.printf("Nhiet do %s - Do am %s\r\n", String(temp, 1).c_str(), String(humi, 1).c_str());
      }
      delay(500);
  }
  
  
  
  Code example

  NOTE: - Đối với thư viện DHT trong code có thể sử dụng để test DHT-11 DHT-21 DHT-22 bằng cách thay đổi #define DHT-TYPE {DHT đang sử dụng}

Sensor & Interface

Cảm biến:
 • Nhiệt độ
 • Độ ẩm

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Cắm trên Breadboard
 • Module

Code mẫu (DHT_sensor.ino, 1 Kb) [Tải về]